هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه که سازمان را قادر می سازد به هدف های بلند مدت خود دست یابد.

دو متغیر که در اجرای استراتژی اهمیت بسیار زیادی دارند بخش بندی بازار و تعیین جایگاه محصول می باشد.