ديدگاه آنان درباره پول متفاوت بود . براي مثال : از ديد يك بابا “عشق به پول سرچشمه همه بدي ها” و از ديد ديگري : “بي پولي ريشه همه بدي ها”

از ديد باباي دوم عبارت “ از عهده من برنمي آيد” نشانه تنبلي مغزي و فكري است. او به ورزيده ساختن مغز (اين نيرومندترين رايانه جهان) عقيده داشت. هر قدر مغز شما نيرومندتر شود، داراتر مي شويد.