کشورهای دیگر جهان نمی توانند آمریکا را از آنچه می خواهد انجام دهد باز دارند. یا به آنچه نمی خواهد انجام دهد وادارند. اما کشورهای دیگر جهان می توانند فضایی ایجاد کنند که آمریکاییان بتوانند برای حل مشکلات مشترک با آن ها کار کنند.

آمریکا مهارشدنی نیست اما می توان او را درگیر و متعهد کرد.