ابزارهای مدیریت نوآوری

استفاده درست از تکنیک های مدیریت نوآوری قابلیت شرکت ها را در معرفی تکنولوژی های جدید افزایش می دهد.

هدف ایجاد تغییر در شرکت است. تغییر از گروهی از افراد که فقط کار معینی را انجام می دهند به تیمی که پیوسته در جستجوی راه های جدید و بهتر برای تبدیل ایده ها به واقعیت هستند.

ادامه مطلب: ابزارهای مدیریت نوآوری

سنجش فرآيندها و عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش

براي طراحي يك نظام مديريت دانش يا ارتقاء سطح آن در يك سازمان، لازم است ابتدا، شناخت كاملي نسبت به ماهيت و اهميت دانش و مديريت دانش در سازمان پيدا نمود و با شناخت مؤلفه ها و كاركردهاي آن و درجهت دستيابي به مزاياي راهبردي حاصل از پياده سازي مديريت دانش در سازمان، به بسترها و زمينه هاي موفقيت و نحوه برقراري تعامل و تعادل ميان اين عوامل، توجه ويژه اي مبذول نمود.

 

ادامه مطلب: سنجش فرآيندها و عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش

نقش منابع هوشمند در مديريت دانش

به نام او مديريت دانش به عنوان يك متدولوژي براي توليد، حفظ و بهره برداري از تمام امكانات مجموعه عظيمي از دانش است آه هر سازماني در فعاليتهاي روزانه خود از آنها سود مي جويد. ديدگاه ديگري وجود دارد که مديريت دانش را به عنوان مجموعه اي از فرآيندها توصيف مي آند که از توليد، توزيع و بهره برداري از دانش بين عوامل مرتبط هوشمند و ابزارهاي فني، چون تكنولوژي اطلاعات و سيستم هاي حمايت از تصميم گيري حمايت مي نمايد.

ادامه مطلب: نقش منابع هوشمند در مديريت دانش