براي طراحي يك نظام مديريت دانش يا ارتقاء سطح آن در يك سازمان، لازم است ابتدا، شناخت كاملي نسبت به ماهيت و اهميت دانش و مديريت دانش در سازمان پيدا نمود و با شناخت مؤلفه ها و كاركردهاي آن و درجهت دستيابي به مزاياي راهبردي حاصل از پياده سازي مديريت دانش در سازمان، به بسترها و زمينه هاي موفقيت و نحوه برقراري تعامل و تعادل ميان اين عوامل، توجه ويژه اي مبذول نمود.