استفاده درست از تکنیک های مدیریت نوآوری قابلیت شرکت ها را در معرفی تکنولوژی های جدید افزایش می دهد.

هدف ایجاد تغییر در شرکت است. تغییر از گروهی از افراد که فقط کار معینی را انجام می دهند به تیمی که پیوسته در جستجوی راه های جدید و بهتر برای تبدیل ایده ها به واقعیت هستند.

 

به طور میانگین کالاها و خدمات جدید و یا اصلاح شده که در دو سال اخیر معرفی شده اند 22 درصد از مبادلات شرکت ها را تشکیل می دادند