پی دی اف غذای روح 012

همان گونه که بدن نیاز به غذا دارد و روح ما نیز نیاز به غذا دارد. و همان طور که ما سعی می کنیم غذای آلوده مصرف نکنیم باید غذای آلوده که ذهن و روح ما را آلوده می کند و بیمار می کند .کتاب غذای روح شامل داستان آموزنده که می تواند غذای سالم و نیرو بخش برای روح و روان ما باشد. در کتاب غذای روح داستان های بسیار آموزنده و ساده ای از فرهنگ های مختلف آوره شده است. در این داستان قدرت و صداقت انسان به نمایش گذاشته شده است.

( 0 )
قیمت رایج: 5,500 تومان قیمت ما: 5,500 تومان