حرکات انرژی زا 013

کتابی فوق العاده است در مورد حرکات انرژی زا که در فرهنگ ها و کشورهای مختلف به کار گرفته می شود . کتاب حرکات انرژی زا که بر روی سیستم انرژی چاکراها و کانال های انرژی کار می کند را به ۴ بخش تقسیم می کند. بخش اول حرکات انرژی زا است که در تمرینات چی گونگ تاچی و تکنیک های مشابه بکار برده شده در چین اورده شده است .تکنیک های حرکات و رقص های انرژی زا که به صورت حرفه ای رمز گونه در فرهنگ چین وجود دارد در این بخش کتاب حرکات انرژی زا آورده شده است . بخش دوم ...

( 0 )
قیمت رایج: 9,000 تومان قیمت ما: 9,000 تومان