روان درمانی پرانایی 019

سومین کتاب از سری کتاب های استاد چه کوک سویی که توسط دکتر آرام ترجمه شده است کتاب روان درمانی پرانایی می باشد. در این کتاب می آموزیم که از تهی های روانی و ذهنی به صورت انگل های انرژی و ماهیت های منفی می توانند بر روی بدن تاثیر منفی گذارد .این ماهیت های فکری و منفی می تواند بر روی بدن تاثیر منفی گذارد. این ماهیت های فکری و منفی می تواند بر عملکرد چاکرا و کانال های انرژی بدن تاثیر گذارد و آن ها را دچار اختلال نماید. روش های روان درمانی پرانایی می تواند ماهیت های روان و انگل های انرژی یکی را در بدن از بین ببرد و تاثیرات درمانی بر روی فرد ایجاد نماید.

( 0 )
قیمت رایج: 3,000 تومان قیمت ما: 3,000 تومان