گرايش تحليل سيستم
(تعريف ، دروس تخصصی و اختياری ، برنامه پيشنهادی ترم به ترم)
هدف از اين گرايش، تربيت کارشناسانی است که می توانند با بکارگيری روش های سيستماتيک ومدلهای رياضی، مسايل تصميم گيری در سطح واحدهای صنعتی بزرگ و واحدهای خدماتی را تجزيه و تحليل کرده ، بهترين رهنمود را در استفاده از منابع موجود و عملکرد اجزای سيستم، ارايه دهند.
دانش آموختگان (فارغ التحصيلان) اين گرايش، می توانند در زمينه های زير، فعاليت نمايند:
واحد طرح و برنامه مؤسسات بزرگ (تعيين خط مشی های بلندمدت و کوتاه مدت) و مسايل تصميم‏گيری آنها، واحد طرح و برنامه وزارتخانه ها و مؤسسات تابعه و مسايل تصميم گيری در سطح آنها، کارشناسان برنامه‏ريزی در مؤسسات خدماتی (توزيع کالا، آب، انرژی، ...، حمل و نقل، ترافيک، خدمات در بيمارستان ها)،کارشناسان برنامه‏ريزی در سازمان مديريت و برنامه‏ريزی کشور (تخصيص بودجه)، کارشناسان برنامه‏ريزی در سطوح مختلف نظام برنامه‏ريزی کشور، تحقيقات و آموزش در مؤسسات عالی و... . ضرورت و اهميت: ابعاد فعاليت های صنعتی و خدماتی آن چنان گسترده است که حل مسايل تصميم‏گيری و برنامه ريزی در سطح اين گونه واحدها را بدون بهره گيری از روش علمی، غيرممکن ساخته است؛ لذا مديريت مؤسسات توليدی و خدماتی، نياز مبرمی به وجود کارشناسان متبحر در امر برنامه‏ريزی دارند. بدين معنی که مديران تنها اهداف را تعيين و سپس مسأله را به کارشناس برنامه ريزی ارايه می دهند تا مراحل جمع آوری اطلاعات، تجزيه و تحليل داده ها، مدل سازی و حل مسأله به وسيله کارشناس برنامه ريز انجام شود و پاسخ يا پاسخ های مسأله ارايه گشته، بهترين پاسخ توسط مدير انتخاب گردد. ارايه بهترين جواب، بدون بهره گيری از روش های علمی غيرممکن است. به دلايل فوق، نياز به متخصصين برنامه ريز در بخش صنايع، ضروری است.

اخبارفنی